Masters (m/v/x) voor de FOD Binnenlandse Zaken en het CGVS - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - Belgique

Selor

Région

N/A
Jobinhoud
Ben je pas afgestudeerd of sta je op het punt om af te studeren? Of heb je reeds een aantal jaren professionele ervaring achter de rug?
Heb je een universitair diploma op zak en ben je op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie?

Bij de FOD Binnenlandse Zaken vind je zeker iets dat bij jou past! De FOD Binnenlandse Zaken rekruteert, en jouw profiel interesseert ons!
Lees dus verder en solliciteer!

De FOD Binnenlandse Zaken zoekt masters om de teams binnen de verschillende directies te versterken.

Wij hebben verschillende vacante plaatsen in zeer veelbelovende en uiteenlopende gebieden, zoals asiel en migratie, veiligheid, ICT, beheer van het rijksregister, HR, het financiële of het juridische domein.

Ben je nog niet overtuigd? Hier vind je enkele van de functies waarvoor wij nieuw talent zoeken: migration officers, protection officers, inspecteurs, dossierbeheerders en projectmedewerkers in het domein van (private) veiligheid en bevolking, ICT-netwerkbeheerders, dossierbehandelaars in het kader van overheidsopdrachten en boekhouding, juristen in tal van domeinen (asiel en migratie, maar ook veiligheid, identiteit, human resources, GDPR-deskundigen,...).

Wil jij een job met inhoud en impact? Neem dan deel aan deze aangepaste selectieprocedure! Indien nodig, zullen wij ook een passende opleiding aanbieden.

Meer info over de selectieprocedure?
Magali Raymaekers - Selectieassistent bij de FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: [email protected]
Werkgever
Er zijn verschillende betrekkingen voor masters beschikbaar in de domeinen Asiel en Migratie, Veiligheid en Identiteit binnen onze verschillende algemene directies, stafdirecties en coördinatie en ondersteunende diensten, alsook bij onafhankelijke diensten zoals het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

ASIEL EN MIGRATIE

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zijn verenigd in de strijd voor een humaan en rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Op korte termijn zijn wij samen op zoek naar meer dan zevenhonderd nieuwe collega's.

DVZ staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Het CGVS behandelt dossiers van vreemdelingen die vrezen voor vervolging of die een risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zij oordelen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS is een onafhankelijke dienst binnen FOD Binnenlandse Zaken en is sinds 2007 als enige instantie bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen. Daarnaast reikt het CGVS ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Vervolgens kan bij de RvV beroep worden aangetekend tegen de beslissingen van het CGVS, de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De RvV is een onafhankelijk rechtscollege en als enige bevoegd om een uitspraak te doen.

VEILIGHEID EN IDENTITEIT

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) waakt 24/7 over de veiligheid van ons land. Op permanente basis verzamelen, analyseren en verspreiden wij dringende informatie.
Wij brengen risico’s in kaart en proberen een crisis altijd een stapje voor te zijn. Dat is onze missie. Wij hebben een rechtstreekse lijn met ministers en kabinetten en adviseren overheden en regeringen over de te nemen acties. Bij grote evenementen en gebeurtenissen staan wij als Nationaal Crisiscentrum in voor de planning, coördinatie en opvolging van de veiligheid.

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) bevordert de veiligheid van de burgers. Dat doen wij door intens samen te werken met gemeenten en lokale politie- en hulpverleningszones en door toezicht te houden op de correcte naleving van een aantal specifieke wetten. Zo behoort onder meer de veiligheidsproblematiek in en rondom de stadions tijdens voetbalwedstrijden tot onze taken. Daarnaast zetten wij maximaal in op preventie en sporen burgers ook aan om zelf initiatieven te nemen voor meer veiligheid. Met de slogan “BE SAFE@HOME” voeren we jaarlijks campagne tegen woninginbraken.

De ADVP heeft als hoofdtaak bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid van de burgers, voornamelijk op drie manieren:
 • door intensief samen te werken met een reeks partners,
 • door controle uit te oefenen op de correcte naleving van een reeks specifieke wetten en door sancties op te leggen in geval van overtredingen,
 • door zich zoveel mogelijk in te zetten voor preventie en door de burgers aan te moedigen om zelf maatregelen te nemen om hun veiligheid te doen toenemen.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid (ADCV) helpt burgers bij branden, rampen, verkeersongevallen en reddingsoperaties op grotere schaal. Wij vormen een onmisbare schakel in de hulpverleningsketen. Zo ondersteunen en versterken wij acties op het terrein en werken hiervoor nauw samen met brandweer, politie en andere overheden. Onze teams van de Civiele Bescherming beschikken over gespecialiseerde middelen en hooggespecialiseerde kennis. Bovendien kunnen we rekenen op vrijwilligers om onze interventiecapaciteit te verhogen. Zowel nationaal als internationaal zijn wij actief.

De ADCV heeft 3 opdrachten:
 • de hulpverleningszones ondersteunen,
 • de operationele eenheden van de Civiele Bescherming beheren,
 • de centra 112 beheren.

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) waakt over de democratische rechten en de identiteit van de burger. Wij verdelen en produceren de elektronische identiteitskaarten. En daar zijn wij best trots op. Met onze eID staan wij aan de top van e-government. Andere taken uit ons pakket zijn onder meer het organiseren van verkiezingen, het bijhouden van het rijksregister en het waken over de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken en tot slot het protocol. Zo organiseren wij onder andere de feestelijkheden van 21 juli.

HORIZONTALE DIENSTEN

De stafdirecties en coördinatie- en ondersteuningsdiensten vormen de koepel van FOD Binnenlandse zaken. Als horizontale diensten versterken wij onze interne werking en adviseren de voorzitter over lopende dossiers. Zo zijn wij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, IT-strategie, interne communicatie,..

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.
Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.
Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Identiteit en Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).
Profiel

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren).
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar.

Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau A1. Je dient:
 • tot de klasse A1 te behoren.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau A1) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A1. Je moet dus:
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen.
Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 40 425,48 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 recuperatiedagen (via niet-priksysteem)
Aangezien het om een grote wervingsreserve voor de verschillende directies van de FOD Binnenlandse Zaken gaat, kunnen bovenstaande voordelen variëren naargelang de directie waarin je tewerkgesteld wordt.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb , het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt.
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong.
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie.
Selectieprocedure
Opgelet
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘ Mijn Dossier ’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC-proef (+/- 1u35)

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten: informatie integreren, beslissen, en het abstract redeneervermogen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze twee testen.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 27 juni en 20 juli 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef.
Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met [email protected])
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook [email protected] contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met [email protected] (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Als je slaagt voor de geïnformatiseerde proef, word je opgenomen in de laureatenlijst. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende proef
De geslaagden worden, in functie van hun rangschikking, door FOD Binnenlandse Zaken uitgenodigd voor een bijkomende proef. Het aantal kandidaten dat zal worden uitgenodigd, zal afhangen van het aantal vacatures bij de verschillende directies. Je beslist zelf of je wenst deel te nemen aan de bijkomende proef, dit heeft geen enkele impact op je rangschikking. Als je slaagt op deze proef, word je gerangschikt op een nieuwe laureatenlijst en kan je, in functie van je rangschikking, in dienst treden.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 13 juni 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook [email protected] contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Magali Raymaekers - Selectieassistent bij de FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: [email protected]

Adres en algemene contactgegevens FOD Binnenlandse Zaken
Stafdienst P&O t.a.v. Planning & Selectie (ANG22253)
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
Selor

Société

Selor